page contents
Zrozumienie uniwersalnego dochodu podstawowego: kryptowaluta jako instrument

Zrozumienie uniwersalnego dochodu podstawowego: kryptowaluta jako instrument

Wyobraź sobie społeczeństwo lub miasto, w którym każdy mieszkaniec otrzymuje określoną kwotę pieniędzy, niezależnie od płci, pochodzenia społecznego czy wykształcenia. Choć może się to wydawać utopijnym marzeniem, idea zapewnienia podstawowego dochodu każdemu członkowi społeczeństwa istnieje od wieków. Koncepcja ta znana jest jako uniwersalny dochód podstawowy (UBI).

UBI to program zabezpieczenia społecznego, który proponuje regularne, bezwarunkowe wypłaty gotówki wszystkim obywatelom, niezależnie od ich statusu zatrudnienia i poziomu dochodów. Podstawowym celem UBI jest zapewnienie sieci bezpieczeństwa finansowego i ograniczenie ubóstwa, przy jednoczesnym zajęciu się potencjalnym wpływem automatyzacji i postępu technologicznego na zatrudnienie.

Pomimo rzekomego uroku tej koncepcji, jej wdrożenie było przedmiotem ciągłej debaty. Jednym z głównych wyzwań było określenie zrównoważonej i sprawiedliwej metody finansowania i dystrybucji płatności UBI. Tutaj pojawia się potencjał kryptowaluty jako instrumentu wdrażania UBI.

Dlaczego tradycyjne modele UBI zawodzą

Tradycyjne metody dystrybucji płatności z tytułu powszechnego dochodu podstawowego (UBI) stoją przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, które mogą utrudniać skuteczność i zasięg takich programów.

 1. Korupcja i wycieki danych: Jednym z głównych wyzwań związanych z tradycyjnymi metodami dystrybucji UBI jest możliwość korupcji i wycieku środków. W wielu krajach, zwłaszcza tych o słabych strukturach zarządzania i ograniczonej przejrzystości, programy transferów pieniężnych są podatne na sprzeniewierzenie, defraudację i niewłaściwą alokację środków.
 2. Nieefektywne systemy dystrybucji: Tradycyjne systemy dystrybucji przekazów pieniężnych często obejmują wiele warstw biurokracji i pośredników, co prowadzi do nieefektywności i opóźnień w dostarczaniu środków do zamierzonych odbiorców. Złożone procesy administracyjne, formalności i procedury weryfikacyjne mogą tworzyć wąskie gardła i spowalniać proces dystrybucji.
 3. Wysokie koszty administracyjne: Wdrożenie programu UBI za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji może wiązać się ze znacznymi kosztami administracyjnymi. Koszty te mogą obejmować wydatki na personel zarządzający programem, koszty infrastruktury systemów bankowych i płatniczych oraz koszty związane z monitorowaniem i audytowaniem procesu dystrybucji.
 4. Wykluczenie finansowe: Tradycyjne metody dystrybucji opierają się na dostępie do formalnych systemów i infrastruktury bankowej. Jednakże w wielu częściach świata znaczna część populacji pozostaje pozbawiona lub niedostatecznie ubankowiona i nie ma dostępu do podstawowych usług finansowych.

Potencjalne korzyści kryptowaluty dla UBI

W swoim oficjalnym dokumencie DECENOMY wspomina o pokrewnym pojęciu – bezwarunkowym dochodzie podstawowym (UBI). W jego realizacji, która jest jeszcze w fazie koncepcyjnej, każdy użytkownik w ramach swojego ekosystemu będzie regularnie otrzymywał stałą kwotę finansową. To powiedziawszy, są to niektóre z potencjalnych korzyści płynących z używania kryptowaluty dla UBI.

 1. Efektywna dystrybucja i monitorowanie: Jedną z kluczowych zalet wykorzystania kryptowaluty do wdrożenia UBI jest potencjał skutecznej i przejrzystej dystrybucji oraz monitorowania środków. Dzięki kryptowalutom takim jak Sapphire płatności UBI można bezpośrednio przenosić do cyfrowych portfeli poszczególnych osób, eliminując potrzebę pośredników i minimalizując ryzyko sprzeniewierzenia lub wycieku środków. Dodatkowo przejrzysty charakter technologii blockchain umożliwiłby monitorowanie i audyt transakcji w czasie rzeczywistym, zapewniając rozliczalność i właściwą alokację zasobów.
 2. Włączenie finansowe: Kryptowaluta może potencjalnie promować włączenie finansowe, zapewniając dostęp do cyfrowych usług finansowych osobom, które obecnie nie mają dostępu do usług bankowych lub są niedostatecznie ubankowione. Według Banku Światowego około 1,7 miliarda dorosłych na całym świecie nie ma dostępu do podstawowych usług bankowych. Kryptowaluta może służyć jako alternatywny system finansowy, umożliwiając tym osobom otrzymywanie płatności UBI i zarządzanie nimi bez potrzeby korzystania z tradycyjnej infrastruktury bankowej.
 3. Odporność i niezależność: Jedną z podstawowych zasad kryptowaluty jest jej zdecentralizowany charakter, co oznacza, że ​​działa ona niezależnie od jakiejkolwiek władzy centralnej lub rządu. Ta cecha mogłaby zapewnić odporność i niezależność programów UBI, gwarantując, że płatności nie będą podlegać kaprysom niestabilności politycznej lub gospodarczej ani ingerencji sił zewnętrznych.
 4. Programowalny pieniądz i inteligentne kontrakty: Kryptowaluty, szczególnie te oparte na technologii blockchain, oferują potencjał programowalnych pieniędzy i wykorzystania inteligentnych kontraktów . W kontekście UBI inteligentne kontrakty można wykorzystać do automatyzacji dystrybucji płatności w oparciu o wcześniej określone zasady i warunki.

Wyzwania i rozważania

Chociaż wykorzystanie kryptowaluty jako instrumentu wdrażania UBI oferuje kilka potencjalnych korzyści, należy uwzględnić pewne istotne wyzwania i kwestie, takie jak:

 1. Skalowalność i przyjęcie: Aby kryptowaluta była skutecznym instrumentem UBI, musiałaby osiągnąć szerokie przyjęcie i skalowalność. Obecnie większość kryptowalut ma ograniczoną przepustowość transakcji i stoi przed wyzwaniami w zakresie obsługi wolumenu transakcji, który byłby wymagany w przypadku programu UBI na dużą skalę.

Ponadto stopień zainteresowania kryptowalutami wśród ogółu społeczeństwa pozostaje stosunkowo niski, a wielu osobom brakuje niezbędnej wiedzy lub infrastruktury, aby skutecznie wykorzystywać waluty cyfrowe i zarządzać nimi.

 • Zmienność i stabilność: Jednym z głównych wyzwań związanych z kryptowalutami jest ich wrodzona zmienność. Wartość większości kryptowalut może ulegać znacznym wahaniom pod wpływem spekulacji, nastrojów rynkowych i innych czynników. Ta zmienność może podważyć stabilność i przewidywalność płatności UBI, potencjalnie utrudniając ich skuteczność w zapewnianiu niezawodnej siatki bezpieczeństwa.

Aby rozwiązać ten problem, należy zbadać mechanizmy stabilizacji wartości kryptowaluty wykorzystywanej do płatności UBI, takie jak powiązanie waluty ze stabilnym aktywem lub wdrożenie algorytmicznych technik stabilizacji. W przypadku DECENOMY cała działalność gospodarcza jest powiązana z centralną kryptowalutą zabezpieczoną wartością, znaną jako Sapphire.

 • Względy regulacyjne i prawne: Krajobraz prawny i regulacyjny otaczający kryptowaluty wciąż ewoluuje, z różnym stopniem akceptacji i regulacji w różnych jurysdykcjach. Niektóre kraje przyjęły kryptowaluty, podczas gdy inne nałożyły ograniczenia lub całkowity zakaz ich używania.
 • Zużycie energii i wpływ na środowisko: Niektóre sieci kryptowalut, takie jak Bitcoin, opierają się na energochłonnych procesach wydobywczych w celu sprawdzania transakcji i zabezpieczania sieci. Wzbudziło to obawy dotyczące wpływu kryptowalut na środowisko, szczególnie pod względem ich śladu węglowego i zużycia energii.

Jeżeli kryptowaluta ma być wykorzystywana jako instrument UBI, konieczne byłoby zbadanie bardziej energooszczędnych alternatyw lub wdrożenie środków łagodzących wpływ na środowisko, takich jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub przyjęcie bardziej zrównoważonych mechanizmów konsensusu.

Wniosek

Koncepcja uniwersalnego dochodu podstawowego (UBI) zyskała w ostatnich latach duże zainteresowanie ze względu na obawy związane z automatyzacją, nierównością dochodów i potrzebą solidnej siatki bezpieczeństwa socjalnego. Chociaż wdrożenie UBI napotkało wiele wyzwań, potencjał kryptowaluty jako instrumentu jej dystrybucji i zarządzania wzbudził zainteresowanie i debatę.

Kryptowaluta oferuje kilka potencjalnych korzyści przy wdrażaniu UBI, w tym efektywną dystrybucję, włączenie finansowe, odporność i możliwość wykorzystania programowalnych pieniędzy i inteligentnych kontraktów. Istnieją jednak wąskie gardła, które należy pokonać, takie jak skalowalność, zmienność, przeszkody regulacyjne i problemy środowiskowe.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Wizja nowego systemu gospodarczego: ambitne plany Decenomy

Wizja nowego systemu gospodarczego: ambitne plany Decenomy

obszernym wywiadzie Urs, kluczowa postać stojąca za projektem Decenomy , przedstawiła wgląd w ambitne plany stworzenia nowego systemu gospodarczego opartego na technologii blockchain i kryptowalutach. Decenomy ma na celu rozwiązanie podstawowych problemów nękających tradycyjne gospodarki poprzez wykorzystanie przejrzystości, bezpieczeństwa i zdecentralizowanego charakteru blockchain.

Sercem Decenomy jest moneta Sapphire , pomyślana jako waluta rezerwowa reprezentująca rzeczywistą, namacalną wartość w ekosystemie. Urs wyjaśnia: „Wschodzący poziom szafiru oznacza, że ​​na rynku jest większa wartość, co ma na celu ustabilizowanie wartości ekonomicznej w dłuższej perspektywie”. Celem projektu jest zakotwiczenie kryptowalut w aktywach ze świata rzeczywistego, wspieranie stabilności i użyteczności, podobnie jak waluty fiducjarne czerpią wartość z ich wykorzystania w określonej strefie ekonomicznej.

Wizja Decenomy wykracza poza zwykłą tokenizację lub „pieczenie” aktywów. Urs podkreśla potrzebę stworzenia funkcjonującego obszaru rynkowego, na którym można handlować aktywami i rozwijać działalność gospodarczą. „Chcemy zbudować gospodarkę, w której ludzie handlują aktywami i prowadzą interesy z aktywami. Ekonomia zawsze dotyczy wartości i chcemy wprowadzić te wartości na ten rynek.”

Tokeny niezamienne (NFT) odgrywają kluczową rolę w tym przedsięwzięciu, pełniąc funkcję rejestru aktywów, umożliwiając bezpieczną własność i ułatwiając przejrzyste transakcje. Urs odrzuca koncepcję wykorzystywania NFT wyłącznie do celów spekulacyjnych, stwierdzając: „Nie jesteśmy zainteresowani szybkim wzbogaceniem się dzięki NFT. Chcemy budować gospodarkę.”

Aby osiągnąć ten ambitny cel, Decenomy stoi przed wieloma wyzwaniami obejmującymi dziedziny prawne, technologiczne i ekonomiczne. Urs przyznaje się do złożoności, stwierdzając: „Musimy zająć się prawem, technologią, ekonomią, inwestorami i partnerami. To wszystko jest bardzo złożone.” Niezwykle istotne jest poruszanie się po ramach regulacyjnych w różnych jurysdykcjach i wzmacnianie zaufania wśród zainteresowanych stron.

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Decenomy jest utrzymujący się wpływ sytuacji YieldNodes, która podkopała zaufanie w społeczności. Urs pozostaje jednak stanowczy i stwierdza: „Nadal chcemy pokazać, że nadal możemy sobie z tym poradzić. System ma pokazać, że potrafi działać w razie wypadku. System powinien być odporny na awarie.”

Podejście Decenomy polega na stworzeniu solidnych podstaw w postaci monety Sapphire i stopniowej integracji innych kryptowalut, takich jak Azzure (w przypadku podróży i hotelarstwa) oraz Mobic (w przypadku mobilności i pojazdów elektrycznych). Urs ujawnia, że ​​trwają rozmowy z bankami w sprawie wprowadzenia nowych produktów finansowych na blockchainie Decenomy, zbliżonych do tradycyjnych instrumentów, takich jak weksle.

Pozyskanie partnerów do współpracy z gospodarki realnej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Decenomy. Urs podaje, że 11 firm jest gotowych do udziału, a rozważana jest pula ponad 100 firm. Projekt koncentruje się obecnie na regionach arabskich i afrykańskich, gdzie istnieje duże zainteresowanie rozwiązaniami typu blockchain do mikropożyczek, mikropłatności i innych zastosowań.

Urs zdaje sobie sprawę ze sceptycyzmu i krytyki, z jaką spotyka się Decenomy, ale pozostaje niezachwiany w swoim przekonaniu, że projekt walczy o większe dobro. Lamentuje: „Czasami mnie to boli. Wszyscy jesteśmy bici. Walczymy o tych ludzi. Oni nawet tego nie rozumieją. Nie chcemy od nich zabierać żadnych pieniędzy. Nie chcemy ich skrzywdzić. Chcemy zbudować coś, co będzie zrównoważone dla wszystkich”.

W sercu misji Decenomy leży filozoficzne stanowisko w sprawie relacji pomiędzy światem wirtualnym i rzeczywistym. Urs przestrzega przed urokiem wirtualnych aktywów i wirtualnych światów, podkreślając potrzebę oparcia systemów gospodarczych na wartościach i aktywach ze świata rzeczywistego. Stwierdza: „Nie ma wirtualnych aktywów. Istnieją realne aktywa i wirtualne narzędzia. Powinniśmy używać tych wirtualnych narzędzi do zarządzania światem rzeczywistym, a nie próbować budować świat wirtualny”.

Jako weteran branży z prawie 40-letnim doświadczeniem w IT i ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w blockchain, Urs opowiada się za zrównoważonym podejściem, które wykorzystuje moc technologii do rozwiązywania rzeczywistych problemów i wyzwań. Uważa on, że niezastosowanie się do tego grozi utworzeniem niezrównoważonego systemu, który przyniesie korzyści nielicznym, pozostawiając większość w tyle.

Wizja Decenomy jest ambitna, odważna i nie pozbawiona wyzwań. Jeśli jednak się powiedzie, może utorować drogę nowemu paradygmatowi gospodarczemu – przejrzystemu, bezpiecznemu i opartemu na wartościach ze świata rzeczywistego, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału technologii blockchain i kryptowalut. Czas pokaże, czy Decenomy zdoła pokonać przeszkody i zrealizować swoje ambitne cele, ale niezachwiane zaangażowanie projektu w tworzenie zrównoważonego i sprawiedliwego systemu gospodarczego jest niezaprzeczalne.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Niezbędne narzędzia, których możesz potrzebować w swojej podróży po Masternode

Niezbędne narzędzia, których możesz potrzebować w swojej podróży po Masternode

Bycie właścicielem masternodu wiąże się ze spełnieniem różnych wymagań, aby pomyślnie obsługiwać masternode. W trakcie swojej przygody z hostingiem węzła korzystne może okazać się korzystanie z określonych narzędzi i usług. W tym poście omówimy niektóre z tych przydatnych zasobów, które pomogą Ci w skutecznym zarządzaniu węzłami.

Eksplorator bloków Decenomy

Eksplorator bloków Decenomy składa się z indywidualnych odkrywców każdej monety w ekosystemie DECENOMY. Dzięki Eksploratorowi bloków każdy, kto ma dostęp do Internetu, może natychmiast pobrać dane w czasie rzeczywistym z odpowiedniego łańcucha bloków, które obejmują szczegóły bloków, transakcje, salda adresów i inne.

Eksplorator bloków DECENOMY oferuje unikalne funkcje, które odróżniają go od innych eksploratorów. Na przykład eksplorator bloków Sapphire (SAPP) zapewnia użytkownikom dostęp do informacji związanych z węzłami głównymi, w tym listą wszystkich węzłów głównych w sieci, kwotami zabezpieczeń, szczegółami zwrotu z inwestycji (ROI) i nie tylko. Dodatkowo użytkownicy mogą pobierać pliki startowe i uzyskiwać dostęp do „listy dodawania węzłów” bezpośrednio z eksploratora. Warto wspomnieć, że każdy eksplorator bloków DECENOMY dla każdej monety jest wyposażony w te funkcje.

Vaultwatch

Vaultwatch to katalog kryptograficzny zaprojektowany specjalnie dla projektów masternode. Platforma ta zapewnia usługi monitorowania wszystkich monet DECENOMY i innych projektów. Użytkownicy uzyskują dostęp do odpowiednich linków do projektów, w tym kanałów społecznościowych, giełd, na których handluje się monetą, eksploratorów, linków do repozytoriów GitHub i kilku innych.

Ponadto platforma udostępnia ważne szczegóły monet, takie jak wiek łańcucha, wersja portfela i specyfikacje monet. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do dodatkowych przydatnych narzędzi, w tym kalkulatora stakingu, informacji o najpopularniejszych adresach do stakingu, statystyk masternode i innych informacji związanych ze stakingiem.

Masternody.online

Masternodes.online oferuje podobną funkcjonalność do Vaultwatch. Oprócz usług monitorowania, Masternodes.online ma wbudowany eksplorator bloków dla wszystkich monet wymienionych na platformie. Podobnie jak w eksploratorze bloków DECENOMY, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do statystyk masternode i blockchain, a także informacji o wersjach portfela i protokołach.

Wpisując adres IP lub klucz Pubkey swojego masternodu, możesz sprawdzić jego status, w tym szczegóły, takie jak adres IP, port, protokół i czas ostatniej nagrody.

Kanały społecznościowe

Platformy te służą jako główne źródła informacji na temat konkretnych projektów, oferując najnowsze wiadomości i aktualizacje na temat rozwoju projektów. Na przykład każda moneta DECENOMY ma dedykowane kanały rozpowszechniania informacji.

Kanały te zapewniają dostęp do zespołu wsparcia, gotowego do pomocy w razie potrzeby. Za pośrednictwem tych kanałów regularnie przekazywane są aktualizacje dotyczące wersji portfela i zmiany zabezpieczeń. Zaleca się, aby właściciele masternodów subskrybowali, aby otrzymywać informacje o rozwoju projektu. Ponadto kanały te oferują możliwość nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych poglądach i angażowania się w znaczące dyskusje.

Agregatory danych o kryptowalutach

CoinMarketCap i CoinGecko to dwie z najpopularniejszych witryn oferujących szerokie informacje na temat kryptowalut i aktywów cyfrowych. Platformy te służą jako nieocenione narzędzia do śledzenia cen kryptowalut, kapitalizacji rynkowej, wolumenu obrotu i innych niezbędnych danych.

Dzięki tysiącom kryptowalut i tokenów, w tym monetom DECENOMY, użytkownicy zyskują wgląd w wydajność, dane historyczne i trendy rynkowe dotyczące swoich ulubionych aktywów. Ponadto zapewniają aktualności, analizy i zasoby edukacyjne, dzięki którym użytkownicy są na bieżąco informowani o rynku kryptowalut.

Wniosek

Bez wątpienia płynne działanie masternodu często zależy od dostępu do wiarygodnych informacji i zasobów. Teraz, gdy zapoznałeś się z tymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, możesz je wykorzystać do ulepszenia praktyk zarządzania masternodami.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Mapa drogowa Sapphire: torowanie drogi do decentralizacji, komfortu użytkownika i globalnej dostępności

Mapa drogowa Sapphire: torowanie drogi do decentralizacji, komfortu użytkownika i globalnej dostępności

W miarę ewolucji krajobrazu kryptowalut, Sapphire (SAPP) nadal stara się pozostać w czołówce innowacji i spełniać stale zmieniające się wymagania rynku. Dzięki kompleksowemu planowi rozwoju zespół DECENOMY kładzie podwaliny pod przyszły rozwój i sukces Sapphire, koncentrując się na kluczowych obszarach, takich jak decentralizacja, ulepszenia doświadczenia użytkownika (UX) i globalna dostępność poprzez strategiczne notowania giełdowe.

Chociaż publiczna publikacja planu działania Sapphire jest zaplanowana na trzeci kwartał 2024 r., prace nad podstawami tego ambitnego planu już się rozpoczęły. Finalizacja kluczowych decyzji technicznych, ustanowienie partnerstw z podmiotami gospodarczymi, które będą wspierać finansowo i lewarować monetę, a także rozstrzygnięcie kwestii prawnych to kluczowe kamienie milowe, które będą kształtować przyszłą trajektorię Sapphire.

Decentralizacja pozostaje kamieniem węgielnym strategii rozwoju Sapphire, a zespół zajmuje się wzmacnianiem zaangażowania społeczności i wzmacnianiem odporności sieci na scentralizowane zagrożenia. Poprzez innowacyjne rozwiązania i modele zarządzania, Sapphire dąży do wzmocnienia pozycji swoich użytkowników, wspierając prawdziwie zdecentralizowany ekosystem, który przestrzega zasad przejrzystości i bezpieczeństwa.

Doświadczenie użytkownika (UX) to kolejny obszar zainteresowania, a plan działania Sapphire priorytetowo traktuje ulepszenia, które sprawią, że moneta będzie bardziej dostępna i przyjazna dla użytkownika. Usprawniając procesy i poprawiając ogólne wrażenia, zespół DECENOMY ma na celu ułatwienie szerszego przyjęcia i przyciągnięcie szerszej publiczności.

Wreszcie plan działania Sapphire obejmuje ambitne plany dotyczące strategicznych notowań giełdowych. Obecnie notowana na trzech mniejszych giełdach, przy czym BIRAKE jest główną platformą, celem jest rozszerzenie obecności Sapphire na różnorodnych renomowanych giełdach na całym świecie. Posunięcie to nie tylko zwiększy płynność i dostępność monety, ale także podniesie jej widoczność i wiarygodność w globalnej społeczności kryptograficznej.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

Firma RWA zabezpiecza finansowanie w wysokości 47 mln dolarów pod przewodnictwem BlackRock, zwiastując nową erę w tokenizowanych aktywach

Firma RWA zabezpiecza finansowanie w wysokości 47 mln dolarów pod przewodnictwem BlackRock, zwiastując nową erę w tokenizowanych aktywach

Securitize, pionier w tokenizacji rzeczywistych aktywów , pomyślnie zamknął rundę finansowania o wartości 47 milionów dolarów prowadzoną przez globalnego giganta inwestycyjnego BlackRock. Strategiczna inwestycja, w której uczestniczyły Hamilton Lane, ParaFi Capital i Tradeweb Markets, stanowi znaczący kamień milowy w cyfryzacji rynków kapitałowych.

Wysiłki Securitize na rzecz wykorzystania technologii blockchain do tokenizacji aktywów zyskały uznanie w całej branży, a ta znacząca inwestycja stanowi zdecydowane poparcie dla innowacyjnego podejścia firmy. Napływ kapitału będzie napędzał ciągłe innowacje i rozwój Securitize.

W ramach inwestycji Joseph Chalom, globalny dyrektor ds. strategicznych partnerstw w ramach ekosystemów BlackRock, został powołany do zarządu Securitize.

„Jesteśmy podekscytowani wsparciem tak wybitnych inwestorów, ponieważ kontynuujemy cyfryzację rynków kapitałowych poprzez tokenizację ” – powiedział Carlos Domingo, współzałożyciel i dyrektor generalny Securitize. „Naszym zdaniem transformacyjny potencjał technologii blockchain w zakresie zmiany przyszłości finansów w ogóle – a w szczególności tokenizacji – jest obiecujący”.

Strategiczna inwestycja BlackRock, największego na świecie podmiotu zarządzającego aktywami, jest świadectwem rosnącej akceptacji technologii blockchain w tradycyjnych finansach. Tokenizując aktywa ze świata rzeczywistego, Securitize wyznacza nowe granice, które obiecują zrewolucjonizować infrastrukturę rynków kapitałowych, oferując większą przejrzystość, natychmiastowe rozliczenie, zmniejszone ryzyko kontrahenta i zwiększoną programowalność.

Runda inwestycyjna zyskała również wsparcie ze strony znaczących graczy z branży blockchain i aktywów cyfrowych, w tym Aptos Labs, Circle i Paxos, co jeszcze bardziej podkreśliło zaufanie branży do wizji Securitize i potencjału tokenizowanych aktywów.

Zbiegając się z tą rundą finansowania, BlackRock uruchomił swój pierwszy tokenizowany fundusz emitowany na Ethereum, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), dostępny dla inwestorów za pośrednictwem Securitize. Ten pionierski fundusz stara się oferować stabilną wartość 1 dolara za token i wypłaca codziennie naliczone dywidendy bezpośrednio do portfeli inwestorów w postaci nowych tokenów co miesiąc, zapewniając inwestorom wyjątkową możliwość zarabiania zysku, trzymając tokenizowane aktywa na blockchainie.

Ponieważ świat finansów stale ewoluuje, strategiczna inwestycja w Securitize przez tytanów branży, takich jak BlackRock i Hamilton Lane, wyznacza kluczowy moment w głównym nurcie przyjęcia technologii blockchain i tokenizowanych aktywów. Dzięki swojej najnowocześniejszej infrastrukturze i wiodącej w branży wiedzy specjalistycznej Securitize jest gotowa napędzać cyfryzację rynków kapitałowych, rozpoczynając nową erę przejrzystości, wydajności i dostępności dla inwestorów na całym świecie.

 

Miłego tyczenia!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.


Bądź na bieżąco!  ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTER’A

Norbert

KURS CRYPTO